Wood Chip


Mô tả:

Wood Chips ( gỗ vụn) là những miếng gỗ nhỏ được tạo ra bằng cách đốn gỗ thông, gỗ bạch đàn, cây mía ….. qua một máy cắt, và làm vỡ nó thành những miếng gỗ nhỏ có kích thước đồng nhất với nhau.

Quy cách:

Tối đa 5% loại có kích thước > 40mm
Tối đa 5% loại có kích thước < 3.8mm
Tối đa 90% loại có kích thước từ 3.8mm – 40mm

images-6